Substancje chemiczne w firmie

W każdym zakładzie pracy zapewne również w twoim, znajdują się różnego rodzaju substancje niebezpieczne. Do tych substancji zaliczamy różnolite ciecze, gazy lub ciało stałe, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osoby, która ma z nimi styczność. Dlatego, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa, należy je odpowiednio zabezpieczyć oraz oznaczyć. Część z nich może powodować jedynie drobne podrażnienia, jednakże i to musi być oznaczone.

Klasyfikacja substancji chemicznych i mieszanin

Odpowiednio klasyfikując daną substancję chemiczną i mieszaniną pozwoli ci ustalić, czy stanowią one zagrożenie fizyczne, zagrożenie dla zdrowia i/lub środowiska oraz zastosować odpowiednie oznakowanie. Przydatne znaki BHP i piktogramy znajdziesz na stronie https://allebhp.pl.
Według ustawy z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach substancje niebezpieczne klasyfikuje się następująco:

 • substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych;
 • substancje i mieszaniny o właściwościach utleniających;
 • substancje i mieszaniny skrajnie łatwopalne;
 • substancje i mieszaniny wysoce łatwopalne;
 • substancje i mieszaniny łatwopalne;
 • substancje i mieszaniny bardzo toksyczne;
 • substancje i mieszaniny rakotwórcze;
 • oraz inne.

Przechowywanie substancji niebezpiecznych w firmie

Pamiętaj, że wszelkie substancje chemiczne nie mogą leżeć byle gdzie. Liczne przepisy jasno określają sposoby ich magazynowania, oznakowania oraz ich ewidencji. Twoim głównym zadaniem, jako pracodawcy, jest ochronienie przed ich negatywnym wpływem na życie i zdrowie pracowników. Pamiętaj, że:

 • należy odpowiednio oznakować piktogramami opakowania, pojemniki oraz regały;
 • pomieszczenia, w których składowane będą substancje chemiczne, muszą spełniać warunki przeciwpożarowe, techniczne oraz BHP;
 • każda substancja powinna znaleźć się w wykazie substancji i mieszanin niebezpiecznych oraz posiadać odpowiednią kartę charakterystyki. Karta ta powinna być ogólnie dostępna dla pracowników korzystających ze środków chemicznych;
 • przechowywane substancje nie można przelewać do pojemników po innych substancjach;
 • szafy, w których przechowuje się chemikalia, powinny być odporne pożarowo, zamykane na klucz, a dostęp do nich powinny mieć jedynie osoby upoważnione;
 • substancje niebezpieczne należy składować w miejscu, gdzie zapewniona jest odpowiednia temperatura, wilgotność oraz chronić je przed nasłonecznieniem.

Jest to tylko część zasad, którymi musisz kierować się przy pracy ze środkami chemicznymi. Zasady te zmieniają się wraz ze zmianą kryteriów ich klasyfikacji.