Kierowca ADR – kto może uzyskać zaświadczenie ADR?

Większość państw europejskich ratyfikowało międzynarodową konwencję ADR dotyczącą transportowania ładunków uznawanych za zagrażające życiu i zdrowiu. Kierowcy posiadający zaświadczenie odbycia takiego kursu mogą, zatem przewozić materiały niebezpieczne – wybuchowe, promieniotwórcze, łatwo palne na terenie Polski oraz Europy. Jakie są korzyści szkolenia? Kto może otrzymać zaświadczenie? Jak je uzyskać?

Kto może otrzymać zaświadczenie ADR?

Aby móc transportować ładunki niebezpieczne, kierowca musi ukończyć kurs ADR oraz posiadać ważne zaświadczenie ADR. Kto może się o nie starać?

Zaświadczenie dla kierowców ADR może uzyskać osoba, która:

– odbyła kurs ADR początkowy bądź doskonalący,

– skończyła 21 lat, nie dotyczy to jedynie kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

– posiada aktualne prawo jazdy właściwej kategorii,

– zakończyła pozytywnie egzamin kończący kursu ADR – początkowy lub doskonalący.

Kurs ADR – początkowy i doskonalący

Kurs początkowy skierowany jest do kierowców, którzy zamierzają po raz pierwszy ubiegać się o zaświadczenie ADR, doskonalący natomiast przeznaczony jest do osób, które chcą zaświadczenie przedłużyć. Do szkolenia powinno się przystępować, co 5 lat, licząc od dnia wydania zaświadczenia. Jest ono ważne nie tylko na obszarze Polski, lecz również na terenie państw, które podpisały konwencję ADR.

Zaświadczenie jest wydawane przez marszałka województwa na podstawie zarówno protokołu z egzaminu, jak i formularza zgłoszeniowego, a następnie dane kierowcy są przez niego przekazywane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Należy przy tym pamiętać o wystąpieniu z wnioskiem do urzędu marszałkowskiego. W przeciwnym wypadku zaświadczenie nie zostanie wydane.

Kurs ADR – dlaczego warto go odbyć

Odbycie kursu ADR ma niewątpliwie wiele zalet. Jakich?

Kierowca, który ukończy szkolenie ADR może przewozić towary oraz ładunki niebezpieczne na terenie Polski i Europy, dlatego staje się pożądanym pracownikiem na rynku pracy. Dzięki odbytemu kursowi, kierowca podnosi swoje kwalifikacje oraz nabywa nowe, cenne uprawnienia, które przydadzą się w międzynarodowej branży transportowej. Ponadto, zaświadczenie ADR pomaga wkroczyć na nową ścieżkę kariery zawodowej oraz znacząco wpływa na rozwój. Pozytywnie ukończone szkolenie umożliwia zdobycie lepszej posady, a także zwiększenie zarobków.