Krok 1. Orzeczenie lekarskie

Przed rozpoczęciem szkolenia zapraszamy do siedziby Ośrodka Szkolenia Kierowców Atut. Podczas rezerwacji miejsca na wybranym kursie zostanie umówiony termin badania w celu uzyskania orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej kategorii prawa jazdy. Badanie przeprowadzane jest w siedzibie OSK Atut przez uprawnionego lekarza.

Krok 2. Zdjęcie do prawa jazdy

Po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, należy wykonać zdjęcie do prawa jazdy. Powinna to być wyraźna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

Krok 3. Uzyskanie numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę (PKK)

Kolejnym krokiem na drodze do uzyskania prawa jazdy jest uzyskanie numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę (PKK). W tym celu należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zameldowania starostwie (wydziale komunikacji tego urzędu) następujące dokumenty:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania w urzędzie),
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 3. aktualną, kolorową fotografię do prawa jazdy;
 4. zgodę rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób, które rozpoczynają szkolenie przed ukończeniem 18 – go roku życia;
 5. kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli osoba stara się o rozszerzenie uprawnień.

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy wygeneruje numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę (PKK) profil, z którym należy zgłosić się do szkoły jazdy Atut we Wrocławiu.

Osoby zameldowane we Wrocławiu nr PKK mogą uzyskać w Urzędzie Miejskim Wrocławia, 50-032 Wrocław. ul. G. Zapolskiej 2/4.

W przypadku osób, które nie ukończyły 18-roku życia, wymaga się, aby w momencie składania wniosku podpisy rodziców lub opiekunów prawnych zostały złożone w obecności urzędnika. Oznacza to, że osoby wymienione wcześniej muszą stawić się w urzędzie w momencie składania wniosku osobiście wraz z osoba zainteresowaną.

Krok 4. Nauka jazdy – szkolenie podstawowe

Przed rozpoczęciem szkolenia podstawowego w zakresie prawa jazdy kat. B i kat. A należy w Ośrodku Szkolenia Kierowców Atut przedłożyć następujące dokumenty:

 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby szkolonej: dowód osobisty, paszport albo w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia i nie posiadają wydanego dowodu osobistego lub paszportu - legitymacja szkolna - dokument do wglądu;
 2. dokument stwierdzający nadanie numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę (PKK) wydawany w urzędzie starostwa właściwego ze względu na adres zameldowania osoby szkolonej;
 3. kserokopia prawa jazdy, jeżeli osoba taki dokument posiada (dotyczy osób, które rozszerzają zakres uprawnień tzn. wcześniej uzyskały prawo jazdy innej kategorii tj: kat. A lub B1).

Krok 5. Nauka jazdy kat. B - zakończenie szkolenia

Szkolenie kierowców prowadzone jest zgodnie z programem szkolenia zawartym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07.2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Po zakończeniu szkolenia, szkoła nauki jazdy aktualizuje profil kandydata na kierowcę (PKK). Teraz można się już zapisać na egzamin państwowy.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy jest złożenie w Dziale Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego kompletu wymaganych dokumentów:

 1. dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport – do wglądu,
 2. zaktualizowany numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę (PKK);
 3. dowód uiszczenia opłaty za egzamin na prawo jazdy,

ŻYCZYMY POWODZENIA NA DRODZE !!!

Przydatne linki

 1. Urząd wydający prawo jazdy Wrocław
 2. Strona Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Sprawdź, czy Twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru.
 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu: WORD Wrocław